ПрАТ "Шосткинське ХПП"

Код за ЄДРПОУ: 00955928
Телефон: (05449) 2-02-63
e-mail: hlibodar@i.ua
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Кожедуба, 1
 

Особлива інформація на 25.04.2018

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

123.04.2018500000.0002404.50020794.340
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Шосткинське ХПП" (протокол № 1/2018) 23.04.2018 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися, в тому числi не одноразово, Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення, а саме: - ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша нiж 50% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50% i бiльше вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): одержання Товариством у будь-яких фiзичних та/або юридичних осiб кредитiв та/або позик; надання Товариством в заставу та/або iпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; надання Товариством порук (в тому числi майнових порук) для забезпечення кредитних та/або позикових операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб; страхування майна Товариства; вiдчуження майна Товариства, що пов’язане iз зверненням стягнення на предмет застави та/або iпотеки вiдповiдно до умов зазначених правочинiв застави та/або iпотеки, зокрема, але не виключно, укладання договорiв кредиту, страхування, застави та/або iпотеки, поруки (в тому числi майнової поруки) iз правом наступних застав (перезастав) для забезпечення кредитних операцiй Товариства та/або будь-яких третiх осiб та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв; - значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): придбання або вiдчуження Товариством рухомого та/або нерухомого майна, продукцiї, цiнних паперiв, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв поставки, купiвлi-продажу, мiни, комiсiї та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв; - значних правочинiв, предметом яких є (якi за своїм характером направленi на): сумiсну дiяльнiсть, надання та/або отримання послуг, зокрема, але не виключно, укладання, договорiв про спiльну дiяльнiсть, пiдряду, послуг, оренди, суперфiцiю, правочини щодо реконструкцiї, знесення, подiлу, видiлу нерухомого майна Товариства та iнших договорiв, контрактiв, угод, правочинiв; - будь-яких правочинiв щодо внесення змiн та/або доповнень до таких значних Правочинiв або розiрвання (припинення) таких значних Правочинiв. Гранична сукупна вартiсть (сума) всiх вказаних значних правочинiв , укладених протягом одного року з дати прийняття цього рiшення, не може перевищувати еквiвалент 500 (п’ятсот) мiльйонiв гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2404.5 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 20794.34 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 874490 шт., Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах- 659063 шт., Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за прийняття рiшення: "за" – 659063 голосiв (або 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) "проти" – 0 голосiв (або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) "утримались"– 0 голосiв (0 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй) Рiшення прийнято одноголосно.